Przedszkole Nasze Bambino nr 2


Witamy na oficjalnej stronie naszego przedszkola

Get Adobe Flash player

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi:  Przedszkole Nasze Bambino nr 2 w Wyszkowie.  

2. Organem prowadzącym przedszkole niepubliczne jest: Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 07-200 Wyszków.

3. Siedziba przedszkola znajduje się  pod adresem: ul.  3 Maja 24, 07-200 Wyszków.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie  – Delegatura w Ostrołęce.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Przedszkola

§ 2

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), w ustawie Przepisy wprowadzające  ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 60)  oraz w  ustawie Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 59) oraz w przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

 1.  wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałemi możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym;
 2. organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Szczegóły organizacji n/w pomocy określa odrębna procedura;
 3. umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 4. sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wy­chowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej;
 5. kształtowaniu postawy przestrzegania zasad ruchu drogowego;
 6. przedszkole przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,
  a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;
 7. przedszkole umożliwia dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej, językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji
  do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

2.  Celem przedszkola jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się
w tym, co jest dobre,  a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne  w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w grach
 i zabawach;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym  i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola uwzględniając kształcenie dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem  społecznym;

12) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę  potrzeb podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu ich do nauki  szkolnej.

3. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących działań:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2)  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczania w   ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1;

b)  zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci:

a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
 i zdrowym środowisku,

b)uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umocnienie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c)rozwijanie wrażliwości moralnej,

d) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

e) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

f) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

6) Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się, a także wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa co umożliwia dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

 

ROZDZIAŁ III

Organy Przedszkola i ich współdziałanie

§ 3

1. Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola;
 2. rada pedagogiczna;
 3. rada rodziców.

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które
 nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

§ 4

 

1. Dyrektora przedszkola zatrudnia Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. 

2. Dyrektor przedszkola:

 1) ponosi pełną odpowiedzialność za działalność dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

 2) ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad BHP w placówce;

 3) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli;

 4) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działanie pro-zdrowotne;

 5) realizuje uchwały rady pedagogicznej przedszkola, podjęte w ramach ich kompetencji,

zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;

 6) tworzy zespoły zadaniowe wynikające z bieżących potrzeb placówki;

 7) zasady funkcjonowania zespołów zadaniowych określają odrębne procedury;

 8) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną;

 10) organizuje zajęcia dodatkowe;

 11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

3. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności wnioskuje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola.

5. Dyrektor występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.

 

§ 5

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i  wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

3. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.

6. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:

1) dyrektor;

2) rada pedagogiczna;

3) organ prowadzący;

4) organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

7. Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem.

8.  Osoba zwołująca radę powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.

9.  Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1)  zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3)  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków;

5) wyrażanie opinii w sprawie wniosku dyrektora dotyczącej przyznania nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

6) propozycje przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;

7)  opiniowanie  organizacji  pracy placówki;

8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

10. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności
co najmniej  połowy jej członków.

11. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele zobowiązani są do

 nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych

pracowników placówki.

12. Rada pedagogiczna uchwala swój regulamin działania, który nie może być sprzeczny
ze statutem.

13. Dyrektor placówki  wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa.

 O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę  uchyla  uchwałę w razie  stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

14. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, z tym, że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 

§ 6

 

1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.

2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców.

3. Rada rodziców bierze udział w sprawach przedszkola na zasadach określonych w ustawie
o systemie oświaty, ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawie Prawo oświatowe, wydanych na jej podstawie rozporządzeniach oraz Statucie przedszkola.

4. Kadencja rady rodziców trwa rok.

5. Rada rodziców liczy tyle członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.

6. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach.

7. Wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania rady rodziców określa uchwalony przez radę regulamin.

8. Decyzje rady rodziców są jawne.

9. Rada rodziców może wystąpić do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś:

1) wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola;

2) występuje do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkola oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, a w szczególności w sprawach organizacji zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do przedszkolnego zestawu programów nauczania,

c) zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

3) Rada rodziców zobowiązana jest do wystawienia opinii o pracy nauczyciela.

10. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

§ 7

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

3. W sytuacji nierozstrzygnięcia sporu sprawę przekazuje się właściwemu organowi wyższego rzędu.

4. Organy przedszkola zobowiązuje się do informowania dyrektora i siebie wzajemnie o wszelkich zmianach dotyczących regulaminów własnej działalności.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola

§ 8

1. Podstawową jednostka organizacyjna przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg. zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Do przedszkola są przyjmowane dzieci od 3 do 6 lat, w wyjątkowych sytuacjach może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.

5. Przedszkole pracuje  12 miesięcy w roku.

6. Przedszkole pracuje  w godzinach 6.30-18.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

7. Przedszkole organizuje żywienie dla dzieci w formie 4 posiłków: śniadanie, obiad (dzielony na dwie części), podwieczorek.

8. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo- gospodarczych. Coroczny plan przerw w pracy placówki ustala dyrektor przedszkola.

9. W okresie ferii zimowych, letnich i przerw świątecznych organizację działalności przedszkola ustala dyrektor placówki w zależności od frekwencji dzieci.

 

§ 9

 

1. Dyrektor przedszkola powierza  oddział opiece:

1)  jednego nauczyciela  w przypadku 5 - godzinnego  czasu pracy oddziału;

2) dwóch nauczycieli w przypadku  powyżej 5 godzinnego  czasu  pracy.

 

§ 10

 

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów organizuje się zajęcia dodatkowe.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 20 minut,

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

5. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe
 i ogrodnicze;

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

6. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

§ 11

 

1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do grup przedszkolnych uczestnictwo w zadeklarowanych zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami rodziców.

2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas  trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola.

3. W przedszkolu – na życzenie rodziców – organizuje się naukę religii.

4. Nieuczestniczenie w lekcjach religii nie może być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji. Dzieci, które nie uczestniczą w lekcjach religii, pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.

5. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych
 i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych
i bazowych placówki.

6. Przedszkole może współpracować z innymi przedszkolami, firmami oraz usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.

§ 12

 

1. Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:

1) sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

2) toalety dla dzieci i dorosłych,

3) szatnię dla dzieci;

4) pomieszczenia administracyjne;

5) pomieszczenia socjalne;

6) plac zabaw wyposażony w sprzęt sportowy z wymaganymi atestami.

§ 13

 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zaopiniowany przez radę pedagogiczną.

2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

1) W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

a) liczbę oddziałów,

b) liczbę dzieci,

c)czas pracy poszczególnych oddziałów,

d) liczbę pracowników przedszkola, z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

e) ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

3. Dzienny czas pracy przedszkola, w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala dyrektora przedszkola.

4. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola.

§ 14

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 15

 

1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

2. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele, pomoce, asystenci nauczycieli, osoby wspierające nauczycieli w kształtowaniu nawyków i postaw zgodnie z programem wychowawczym przedszkola (postawy higieniczno-żywieniowe, społeczne, porządkowe, estetyczne itp.) oraz pracownicy administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką.

3. Prawa i obowiązki, a także zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników przedszkola określa układ zbiorowy pracowników ZDZ.

 

§ 16

1. Dyrektor przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym przynajmniej jednemu nauczycielowi.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno-wychowawczą w oddziale przez cały cykl edukacyjny dzieci.

3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264)

4. Obowiązki nauczyciela:

1) planuje i prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o diagnozę dziecka i obowiązujące w placówce plany pracy i programy nauczania;

2) odpowiada za wysoką jakość świadczonej pracy;

3) prowadzi  obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie  potrzeb rozwojowych  dzieci oraz dokumentuje obserwacje;

4) jest zobowiązany otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

6) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

7) jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

5. Nauczyciel ma prawo:

1) dokształcania i doskonalenia zawodowego;

2) realizacji ścieżki awansu zawodowego;

3) ochrony zdrowia;

4) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce;

5) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji;

6) tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

 

§17

1. Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:

1) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu
i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola;

2) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola;

3) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;

4) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VI

Współpraca  rodzice - nauczyciele

 

§18

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze  organizowane są w przedszkolu  trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców i nauczycieli.

3. Formy współdziałania to:

1) zebrania grupowe;

2) kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami;

3) zajęcia otwarte;

4) spotkania ze specjalistami np. pedagog, lekarz itp.;

5) imprezy i okoliczności przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci;

6) warsztaty dla rodziców;

7) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii;

8) gazetki informacyjne dla rodziców;

9) wycieczki;

10) spotkania integracyjne, festyny;

11) inne formy stosowane w pedagogice.

3. Rodzice (prawni opiekunowie, w przypadku rozwodu rodzic, któremu sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem) mają prawo do:

1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli’’ swoich dzieci;

2) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej;

3) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola;

4) uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych podstaw społecznych;

5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;

6) wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne);

7) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia;

8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola;

9) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

10) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych;

11) zgłaszania dyrektorowi przedszkola i realizacji za jego zgodą własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżację wnętrz i otoczenia przedszkola;

12) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;

13) zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola;

14) ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem przedszkola, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia;

15) złożenia w formie upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola przez inne osoby wskazane przez rodzica.

4. Rodzice (prawni opiekunowie, w przypadku rozwodu rodzic, któremu sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem), mają obowiązek:

1) przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz regulaminu przedszkola;

2) ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju;

3) zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu i w jego przypadku pisemnie usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad 3 dni;

4) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki osobiście lub przez pisemnie upoważnione przez nich osoby (zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo) w godzinach funkcjonowania przedszkola – wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica; rodzic składa u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnione  przez siebie osoby;

5) przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po nieobecności spowodowanej chorobą trwającą ponad 5 dni;

6) informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycyjne dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne;

7) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych;

8) na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego;

9) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

10) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z dyrektorem przedszkola;

11) respektować uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji;

12) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, nie zależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych;

13) odebrać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola;

14) szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.

 

§ 19

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat,  w wyjątkowych sytuacjach może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Dziecko w wieku 6 lat odbywa w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne.

3. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

4. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej;

2) akceptacji takim jakimi  są;

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych;

4) poszanowania godności i własności osobistej;

5) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;

6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

7) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;

8) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym;

9) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;

10) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

5. Do obowiązków dziecka należy:

1) zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych
i obowiązujących w grupie przedszkolnej;

2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników;

3) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczany przez nauczyciela teren zabawy/salę zabaw/ ogród przedszkolny;

4) informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych;

5) poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku
i ogrodzie przedszkolnym a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola
lub od kolegów;

6) słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

 

§ 20

1. Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielania dziecku pierwszej pomocy.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

§ 21

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu  o zasadę powszechnej dostępności.

2. Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.

3. Przyjęcie dziecka do przedszkola, na rok szkolny następuje  na podstawie  umowy cywilno-prawnej  o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych, zawartej między stronami,

tj. rodzicami (prawnymi opiekunami)  lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów)  a dyrektorem przedszkola po uprzednim zgłoszeniu dziecka.

 

§ 22

 

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola w przypadku gdy rodzice (prawni opiekunowie):

1) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu przedszkola i obowiązujących w placówce procedur;

2) nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących   w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym  statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty zaległości;

3) zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu.

2. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców, do wiadomości przedszkola.

3. Od decyzji dyrektora służy rodzicom /prawnym opiekunom dziecka/ odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole.

 

 ROZDZIAŁ VIII

 

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

 

§ 23

 

1. Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:

1) opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola;

2) darowizn;

3) innych źródeł takich jak np. środki unijne;

4) dotacji dla przedszkola przekazywanych przez właściwy samorząd.

 

§ 24

 

1. Odpłatność  za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:

1) opłaty za przedszkole – nie podlegające zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu;  

2) opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu;

3) opłaty za materiały papiernicze, techniczne i imprezy – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu;

4) opłaty za zajęcia dodatkowe - nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu;

2. Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie dyrektor przedszkola.

3. Czesne należy uiszczać do dnia 10 każdego miesiąca „z góry’’ na konto placówki lub w kasie ZDZ CK Wyszków.

3. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki.

4. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą odsetki za zwłokę w wysokości określonej w umowie cywilno-prawnej.

 

ROZDZIAŁ IX

 

Postanowienie końcowe

 

§ 25

 

1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola.

2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:

1) udostępniony na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli  w poszczególnych grupach przedszkolnych;

2) umieszczony na stronie internetowej przedszkola.

3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.

6. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej.

7. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

8. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Podstawa prawna uchwalenia Statutu – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017 r.  poz. 60)  oraz ustawa z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r.  poz. 59).       

  

            Niniejszy statut został zatwierdzony przez organ prowadzący i wchodzi w życie od dnia 01.09.2017 r.

Copyright © 2024 School's Fun  Rights Reserved.